Regulamin

Regulamin

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO - REGULAMIN  www.4happyhorse.eu/pl

 

Sklep dostępny pod adresem  www.4happyhorse.eu/pl dokłada wszelkich starań aby klienci czuli się komfortowo i  bezpiecznie, a zakupy dokonane w sklepie były zawsze udane. Sklep działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów w obrocie gospodarczym, w szczególności mając na względzie standardy e-commerce w przedmiocie jakości towarów oraz obsługi transakcji.

 

I Definicje regulaminowe

 

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

a)      KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks Cywilny z dn. 23 kwietnia 1964. (Dz.U. Nr 16, poz 93 ze zm.)

b)      REGULAMIN – niniejszy regulamin wraz z załącznikami

c)       SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem www.4happyhorse.eu/pl

d)      SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Matúš Brenkus, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: "Happy Horse" Matúš Brenkus, z siedzibą w Rabčice, pod adresem Rabčice 528, 029 45 RABČICE, Słowacja, NIP 1086901343 , REGON 47774908, wpisana do OR Námestovo (Obchodný register, rejestrowany na Okresný súd Námestovo).

e)      KLIENT, USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.4happyhorse.eu/pl

f)       STRONY – obie strony umowy tj. sprzedawca i klient

g)      ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy  sprzedaży towaru i określające istotne jej warunki

h)      UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego

i)        KONTO – indywidualny panel administracyjny użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w sklepie internetowym www.4happyhorse.eu/pl oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży

j)        REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez klienta konta, dokonana za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej sklepu

k)      UMOWA SPRZEDAŻY  - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy sprzedawcą a klientem za pośrednictwem sklepu internetowego

l)        USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem strony internetowej: www.4happyhorse.eu/pl

m)    TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego

n)      KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.4happyhorse.eu/pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 

II Postanowienia wstępne regulaminu

 

 1. Klient może korzystać ze sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
 2. Umowa sprzedaży pomiędzy sprzedawcą a klientem zawierana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.4happyhorse.eu/pl jest Matúš Brenkus, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: "Happy Horse" Matúš Brenkus, z siedzibą w Rabčice, pod adresem Rabčice 528, 029 45 RABČICE, Słowacja, NIP 1086901343 , REGON 47774908, wpisana do OR Námestovo (Obchodný register, rejestrowany na Okresný súd Námestovo).
 4. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników ze sklepu internetowego www.4happyhorse.eu/pl , sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także  tryb postępowania reklamacyjnego.
 5. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.4happyhorse.eu/pl jest sprzedaż siodeł oraz innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
 7. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 8. W odniesieniu do umów zawieranych z klientami będącymi konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdą wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Słowacji. Zastosowanie właściwych przepisów prawa obowiązujących na terytorium Słowacji nie pozbawia jednak konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które obowiązuje na terytorium państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 9. W odniesieniu do umów zawieranych z klientami będącymi przedsiębiorcami mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdą wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Słowacji.

 

III Rejestracja w sklepie internetowym

 

 1. Rejestracja w sklepie internetowym www.4happyhorse.eu/pl jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. W celu dokonania rejestracji w sklepie użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
 3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji podać następujące dane:
  1. Imię,
  2. Nazwisko,
  3. Adres e-mail,
  4. Hasło.
 4. Jeśli proces rejestracji przebiegnie pomyślnie użytkownik może uzupełnić pozostałe dane adresowe, niezbędne do realizacji zamówienia tj.:  adres pocztowy, miasto, kod pocztowy, kraj, telefon.
 5. Opcjonalnie użytkownik może podać faks oraz nazwę firmy.
 6. Opcjonalnie użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem poczty e-mail newsletter’a.
 7. W przypadku gdy dane użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, użytkownik proszony jest do dokonania ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
 8. W sytuacji, gdy dane użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, użytkownik proszony jest do dokonania ich aktualizacji i telefonicznym poinformowaniu o tym  sklepu.

 

IV Procedura składania zamówień – zawarcie umowy sprzedaży

 

 1. Klient ma możliwość dokonywania zamówień w sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.
 2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronie internetowej sklepu www.4happyhorse.eu/pl, w szczególności ich parametry techniczne, opisy oraz ceny nie stanowią oferty, a są zaproszeniem do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, złożoną sprzedawcy przez klienta.
 4. Klient może złożyć zamówienie poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej sprzedawcy i przesłanie go do sklepu. Formularz wypełniany jest zgodnie z informacjami widocznymi w trakcie uzupełniania.
 5. Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie www.4happyhorse.eu/pl . Klient może również złożyć zamówienie  telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail bez rejestrowania. W przypadku zamówień składanych telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail bez rejestracji klient powinien podać sprzedawcy dane konieczne do realizacji zamówienia.
 6. W celu złożenia zamówienia klient powinien wejść na stronę internetową sklepu,  dodać do wirtualnego „koszyka” towar, który zamierza kupić. Dodanie towaru  do „koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „koszyka”.
 7. „Koszyk” umożliwia klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
 8. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „koszyka” wybrane przez siebie produkty, określić rodzaj wysyłki i metodę płatności i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami.
 9. Po złożeniu prawidłowego zamówienia przez klienta, sprzedawca sprawdza dostępność towaru w magazynie i w przypadku pozytywnej weryfikacji przesyła niezwłocznie klientowi na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji bądź telefonicznie informację o przyjęciu zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia klientowi przez sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
 10. Klient na bieżąco informowany jest o statusie swojego zamówienia przez wiadomości e-mail dostarczane na adres mail, który podał w formularzu rejestracyjnym
 11. W sytuacji gdy towar nie jest dostępny w magazynie, sprzedawca postępuje zgodnie z procedurą wskazaną w ustępie VI zatytułowanym „Realizacja dostawy towaru”  pkt. 4 oraz 5 niniejszego regulaminu.
 12. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez klienta.

 

V Zapłata ceny

 

 1. Wszystkie ceny uwidocznione na stronie sklepu internetowego www.4happyhorse.eu/pl podane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów.
 2. Koszty dostawy towaru do klienta podane są oddzielnie i zależą do wybranego przez klienta sposobu dostawy.
 3. Sklep umożliwia klientowi  następujące formy płatności:
  1. przedpłata na konto bankowe,
  2. płatność gotówką przy odbiorze,
  3. płatność za pomocą karty kredytowej,
  4. W przypadku wyboru przez klienta płatności w postaci przedpłaty na konto sprzedawcy, przelew powinien zostać dokonany na rachunek bankowy sprzedającego: ................

 1. Klient proszony jest o podanie numeru zamówienia w tytule przelewu.
 2. W przypadku wysyłek towarów poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej każdorazowo warunki płatności i dostawy są uzgadniane z klientem indywidualnie.
 3. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez klienta.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
 5. Sprzedawca prowadzi politykę rabatową sprzedawanych towarów. Informacje o rabatach zawarte są na stronie internetowej: www.4happyhorse.eu/pl

 

VI Realizacja dostawy towaru

 

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez klienta w zamówieniu za pośrednictwem firmy kurierskiej. Po uprzednim uzgodnieniu przez sprzedawcę i klienta terminu oraz miejsca, możliwy jest również odbiór osobisty.
 2. Towary dostarczane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych państw.
 3. Czas realizacji dostawy zamówionego towaru przez sprzedawcę jest różny tzn.  jest zależny od dostępności towarów w magazynie lub u producentów. Sprzedawca zobowiązuje się informować klienta o czasie realizacji zamówienia.
 4. Jeżeli sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
 5. Jeżeli sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, sprzedawca może za zgodą klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
 6. Zaleca się, aby klient, będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się aby klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze sprzedawcą telefonicznie, lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej sklepu www.4happyhorse.eu/pl .
 7. Klient, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej sklepu www.4happyhorse.eu/pl.

 

VII Odstąpienie od umowy – zwroty towarów

 

 1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na e-mail adres sklepu bądź też listownie na adres wskazany przez sprzedawcę.
 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Rozliczenie kosztów przesyłki następuje zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
 3. Zaleca się, aby klient dołączył dowód zakupu towaru (paragon/faktura VAT). Załączenie dowodu zakupu przyśpieszy i usprawni procedurę zwrotu.
 4. Zwracany towar klient powinien odesłać na adres wskazany przez sprzedawcę..
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
 6. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 10 dni od dnia jej zawarcia;
 • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 • dostarczania prasy;
 • usług w zakresie gier hazardowych. 

 

VIII Procedura składania reklamacji

 

 1. W przypadku umów zawieranych z klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego,sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez klienta przed upływem 2 lat od dnia dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
 2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji towaru zgłoszonej przez klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, w miarę możliwości klient proszony jest o przesłanie zdjęć i dokładnego opisu niezgodnego z umową towaru oraz dołączenie dowodu zakupu.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta, sprzedawca doprowadzi towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby klienta na znaczne niedogodności sprzedawca, zgodnie z żądaniem klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni.
 5. W przypadku umów zawieranych z klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 6. W przypadku towaru objętego gwarancją producenta klient może reklamować produkt posiadający wady:
 7. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.  Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do autoryzowanego serwisu gwarancyjnego albo do sprzedawcy, który przekaże towar wraz z reklamacją klienta producentowi. Zaleca się aby klient w celu realizacji swoich uprawnień wynikających z gwarancji dołączył dowód zakupu towaru. Załączenie dowodu zakupu przyśpieszy i usprawni procedurę reklamacyjną.
 8. korzystając z uprawnień przysługujących klientowi będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego wobec sprzedawcy w związku z niezgodnością towaru z umową.

 

IX Gwarancja

 

 1. Towary sprzedawane przez sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta/importera lub sprzedawcę. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta bądź importera.
 2. Skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji nie wyklucza skorzystania przez klienta z uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową.

 

X Umowa o świadczenie usługi elektronicznej

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.4happyhorse.eu/pl następujące usługi elektroniczne:
 2. założenie i prowadzenie konta w sklepie internetowym,
 3. umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz,
 4. newsletter.
 5. Świadczenie usług elektronicznych przez usługodawcę jest bezpłatne.
 6. Umowa o świadczenie usług elektronicznych polegających na prowadzeniu konta w sklepie internetowym oraz usługa elektroniczna newsletter zawierane są na czas nieoznaczony.
 7. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożeniu zamówienia poprzez odpowiedni formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania jego składania przez usługobiorcę.
 8. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome  w wersji 8 lub nowszej. Zalecana  rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.
 9. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.
 10. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem sklepu internetowego www.4happyhorse.eu/pl poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@happyhorse.eu lub też pisemnie na adres sprzedawcy. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.
 11. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez usługobiorcę adres e-mail lub w inny uzgodniony przez strony sposób.
 12. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową umowę o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@happyhorse.eu lub też pisemnie na adres sprzedawcy.
 13. Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie usługi elektronicznej, w wypadku gdy usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.
 14. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez usługodawcę lub usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez strony w czasie trwania umowy.
 15. Na drodze porozumienia stron usługodawca i usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej w każdym czasie.

 

XI Postanowienia końcowe

 

 1. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje konto.
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.22Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę sklepu.
 4. Użytkownicy mogą kontaktować się ze sprzedawcą w następujący sposób:
 5. telefonicznie,
 6. poprzez wiadomość e-mail: 
 7. pisemnie na adres: Matúš Brenkus, Rabčice 528, 029 45 Rabčice, Słowacja.
 8. poprzez formularz dostępny na stronie sklepu.
 9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego www.4happyhorse.eu/pl. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 10. Nazwa sklepu internetowego www.4happyhorse.eu/pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.
 11. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01. 10. 2014 roku.